Browsing: 2557

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง”

0

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เอื้อต่อความเป็นอิสระทางการคลัง” ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง “ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญกับการส่งเสริมการปกครองตนเองของคนในท้องถิ่น”

0

โครงการวิจัยเรื่อง  “ธรรมนูญประชาชนฅนอำนาจเจริญกับการส่งเสริมการปกครองตนเองของคนในท้องถิ่น” ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน”

0

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน” ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายสุขภาวะคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์

0

โครงการวิจัยเรื่อง ” การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายสุขภาวะคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์ ” ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังด้านรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

0

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังด้านรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้ง อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ นายฐิติเทพ สิทธยิศ และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสานึกพลเมืองของประชาชนใน การติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

0

โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสานึกพลเมืองของประชาชนใน การติดตามตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กตัญญู แก้วหานาม และคณะ

Read More

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่เมืองชายแดนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจ อาเซียน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

0

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่เมืองชายแดนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินโดย กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อรองรับการเปิดเสรีเศรษฐกิจ อาเซียน : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเวียง อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  นางสาวสุดารัตน์ อทุทธารัตน์ และคณะ

Read More